Slider
Welcome to HoangKhanh Co.,Ltd
Quyết định số: 154/2006/QĐ-TTg, Ngày 30 tháng 6 năm 2006
Quyết định số: 154/2006/QĐ-TTg, Ngày 30 tháng 6 năm 2006. Về việc phê duyệt đề án “quản lý nhà nước về dược phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm giai đoạn 2006 - 2015".
Chi tiết ...
Quyết định số: 24/2006/QĐ-BYT, Ngày 14 tháng 8 năm 2006
Quyết định số: 24/2006/QĐ-BYT, Ngày 14 tháng 8 năm 2006. Về việc triển khai áp dụng và hướng dẫn thực hiện các nguyên tắc, tiêu chuẩn "thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” của hiệp hội các nước Đông Nam Á.
Chi tiết ...
Thông tư số: 06/2011/TT-BYT, Ngày 25 tháng 01 năm 2011
Thông tư số: 06/2011/TT-BYT, Ngày 25 tháng 01 năm 2011. Quy định việc quản lý các sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước, mỹ phẩm nhập khẩu để lưu thông trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
Chi tiết ...
Quyết định số 2585/QĐ-BYT, Ngày 28 tháng 12 năm 1996
Quyết định số 2585/QĐ-BYT, Ngày 28 tháng 12 năm 1996. Về việc giao nhiệm vụ kiểm nghiệm, xác định chất lượng mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người.
Chi tiết ...
Thông tư số: 194/2010/TT-BTC, Ngày 06 tháng 12 năm 2010
Thông tư số: 194/2010/TT-BTC, Ngày 06 tháng 12 năm 2010. Thông tư này hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
Chi tiết ...
Nghị định số: 12/2006/NĐ-CP, Ngày 23 tháng 01 năm 2006
Nghị định số: 12/2006/NĐ-CP, Ngày 23 tháng 01 năm 2006. Quy định này quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, bao gồm xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu; các hoạt động ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu, đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa.
Chi tiết ...
Nghị định số: 75/2010/NĐ-CP, Ngày 12 tháng 07 năm 2010
Nghị định số: 75/2010/NĐ-CP, Ngày 12 tháng 07 năm 2010. Quy định các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá; hình thức xử phạt, mức xử phạt; thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả.
Chi tiết ...
Thông tư số: 129/2008/TT-BTC, Ngày 26 tháng 12  năm 2008
Thông tư số: 129/2008/TT-BTC, Ngày 26 tháng 12 năm 2008. Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.
Chi tiết ...
Luật thuế giá trị gia tăng số: 13/2008/QH12, Ngày 03 tháng 6 năm 2008
Luật thuế giá trị gia tăng số: 13/2008/QH12, Ngày 03 tháng 6 năm 2008. Quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng.
Chi tiết ...

Copyright by Hoangkhanh © 2013

Traffic 547,710 top

Quyết định số: 154/2006/QĐ-TTg, Ngày 30 tháng 6 năm 2006. Về việc phê duyệt đề án “quản lý nhà nước về dược phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm giai đoạn 2006 - 2015".
Quyết định số: 24/2006/QĐ-BYT, Ngày 14 tháng 8 năm 2006. Về việc triển khai áp dụng và hướng dẫn thực hiện các nguyên tắc, tiêu chuẩn "thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” của hiệp hội các nước Đông Nam Á.
Thông tư số: 06/2011/TT-BYT, Ngày 25 tháng 01 năm 2011. Quy định việc quản lý các sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước, mỹ phẩm nhập khẩu để lưu thông trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
Quyết định số 2585/QĐ-BYT, Ngày 28 tháng 12 năm 1996. Về việc giao nhiệm vụ kiểm nghiệm, xác định chất lượng mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người.
Thông tư số: 194/2010/TT-BTC, Ngày 06 tháng 12 năm 2010. Thông tư này hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
Nghị định số: 12/2006/NĐ-CP, Ngày 23 tháng 01 năm 2006. Quy định này quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, bao gồm xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu; các hoạt động ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu, đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa.
Nghị định số: 75/2010/NĐ-CP, Ngày 12 tháng 07 năm 2010. Quy định các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá; hình thức xử phạt, mức xử phạt; thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả.
Thông tư số: 129/2008/TT-BTC, Ngày 26 tháng 12 năm 2008. Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.
Luật thuế giá trị gia tăng số: 13/2008/QH12, Ngày 03 tháng 6 năm 2008. Quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng.

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Email: hdinh@hoangkhanh.com