Slider
Welcome to HoangKhanh Co.,Ltd

Hồ sơ thông tin mỹ phẩm PIF

Hồ sơ thông tin mỹ phẩm PIF

Theo qui định tại chương III, thông tư số 06/2011/TT-BYT và qui định của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN (ACD): từng mỹ phẩm đang lưu hành trên thị trường Việt nam phải có hồ sơ thông tin sản phẩm (viết tắt là “PIF” = Product Information File) lưu tại địa chỉ đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường.

Bên cạnh các nội dung về thành phần mỹ phẩm, điều kiện sản xuất mỹ phẩm, ghi nhãn sản phẩm mỹ phẩm, đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, kiểm tra PIF là một trong những nội dung mà cơ quan quản lý nhà nước thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tại doanh nghiệp.

 

PIF gồm 04 phần như sau:

-   Phần 1: Tài liệu mô tả thông tin tổng quát về mỹ phẩm

-   Phần 2: Tài liệu về nguyên liệu dùng để sản xuất mỹ phẩm

-   Phần 3: Tài liệu về chất lượng của thành phẩm mỹ phẩm

-   Phần 4: Tài liệu về độ an toàn và công dụng của mỹ phẩm

PIF được lập nhằm cung cấp thông tin về chất lượng, các kết quả kiểm nghiệm, các đặc điểm của  mỹ phẩm đang lưu hành từ lúc mỹ phẩm được đưa vào sản xuất cho đến lúc mỹ phẩm được hoàn thành dưới dạng thành phẩm và đưa ra lưu thông tại thị trường Việt Nam.

 

Phần I của PIF phải được xuất trình ngay cho cơ quan kiểm tra, thanh tra khi được yêu cầu; các phần khác được xuất trình trong vòng 15-60 ngày kể từ ngày kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra.

 

Liên hệ chúng tôi để đảm bảo sản phẩm mỹ phẩm của Bạn được lập PIF & đúng quy định.

 

 

 

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Email: hdinh@hoangkhanh.com

 

Copyright by Hoangkhanh © 2013

Traffic 537,464 top

Theo qui định tại chương III, thông tư số 06/2011/TT-BYT và qui định của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN (ACD): từng mỹ phẩm đang lưu hành trên thị trường Việt nam phải có hồ sơ thông tin sản phẩm (viết tắt là “PIF” = Product Information File) lưu tại địa chỉ đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường.

Bên cạnh các nội dung về thành phần mỹ phẩm, điều kiện sản xuất mỹ phẩm, ghi nhãn sản phẩm mỹ phẩm, đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, kiểm tra PIF là một trong những nội dung mà cơ quan quản lý nhà nước thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tại doanh nghiệp.

 

PIF gồm 04 phần như sau:

-   Phần 1: Tài liệu mô tả thông tin tổng quát về mỹ phẩm

-   Phần 2: Tài liệu về nguyên liệu dùng để sản xuất mỹ phẩm

-   Phần 3: Tài liệu về chất lượng của thành phẩm mỹ phẩm

-   Phần 4: Tài liệu về độ an toàn và công dụng của mỹ phẩm

PIF được lập nhằm cung cấp thông tin về chất lượng, các kết quả kiểm nghiệm, các đặc điểm của  mỹ phẩm đang lưu hành từ lúc mỹ phẩm được đưa vào sản xuất cho đến lúc mỹ phẩm được hoàn thành dưới dạng thành phẩm và đưa ra lưu thông tại thị trường Việt Nam.

 

Phần I của PIF phải được xuất trình ngay cho cơ quan kiểm tra, thanh tra khi được yêu cầu; các phần khác được xuất trình trong vòng 15-60 ngày kể từ ngày kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra.

 

Liên hệ chúng tôi để đảm bảo sản phẩm mỹ phẩm của Bạn được lập PIF & đúng quy định.

 

 

 

Liên hệ

Hoang Khanh Co. Ltd.

Address: 793/55/24 Tran Xuan Soan Street,

Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Email: hdinh@hoangkhanh.com